Văn bản pháp lý

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
CHI TIẾT VĂN BẢN

1. Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
2. Thông tư 23/2017-TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

3. Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

4. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào hợp nhất Thông tư 23/2017-TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 và Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

5. Quyết định 5023/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Mẫu chứng chỉ của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Xem văn bản: Mau chung chi Ngoai ngu – 5023_QD_BGDDT

Xem thêm mẫu chứng chỉ VSTEP tại Học viện An ninh nhân dân tại đây

6. Quyết định 2198/QĐ-T01-NNTH ngày 27/04/2023 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Học viện An ninh nhân dân

Xem văn bản: Quyết định 2198/QĐ-T01-NNTH

Xem thêm quy trình tổ chức thi: Quy trình