Cơ sở vật chất

 

PHÒNG HỌC, PHÒNG THI NGOẠI NGỮ TIN HỌC

 

THƯ VIỆN MỞ KẾT HỢP PHÒNG ĐA CHỨC NĂNG

 

KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP