Năng lực kinh nghiệm

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an – Đơn vị sự nghiệp công lập có thu.

Tên gọi tiếng Anh: Foreign Languages – Informatics Center

Địa chỉ trụ sở: 119 -121 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Mã số thuế: 0106728649

TK ngân hàng số 1100022255 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

 

 1. Các chương trình ngoại ngữ bản quyền, đã, đang vận hành đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ/chứng nhận
  • Tiếng Trung Quốc trình độ A và B1 (Chương trình đào tạo Tiếng Trung Quốc trình độ A và B1 được ban hành kèm theo Quyết định số 1640/Q Đ- T31(NN-TH) ngày 25/05/2011 của Giám đốc Học viện ANND;
  • Tiếng Pháp trình độ A và B1 (Chương trình đào tạo Tiếng Pháp trình độ A và B1 được ban hành kèm Quyết định số 3188/QĐ-T31(NN-TH) ngày 29/08/2011 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Tiếng Anh B2 Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (Chương trình đào tạo tiếng Anh B2 Khung tham chiếu chung Châu âu được ban hành kèm Quyết định số 3310/QĐ-T31-NNTH ngày 12/8/2013 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Tiếng Anh B1 Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (Chương trình đào tạo tiếng Anh B1 Khung tham chiếu chung Châu âu được ban hành kèm Quyết định số 5620/QĐ- T31-NNTH ngày 24/11/2014 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo Đại học VB2 ngôn ngữ anh hệ VLVH được ban hành kèm Quyết định số 337/QĐ-T3 NN-TH ngày 31/01/2013 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo Đại học VB2 ngôn ngữ anh hệ tập trung được ban hành kèm ban hành kèm Quyết định số 338/QĐ-T31(NN-TH) ngày 31/01/2013 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Tiếng Nga trình độ A (Chương trình đào tạo tiếng Nga trình độ A được ban hành kèm Quyết định số 4862/QĐ- T31-NNTH ngày 29/10/2014 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Tiếng Lào từ từ bậc 1 đến bậc 3 (Chương trình Khung đào tạo tiếng Lào từ bậc 1 đến bậc 3 được ban hành kèm Quyết định số 9797/QĐ-T31-NNTH ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Học viện ANND);
  • Tiếng Anh bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chương trình Khung đào tạo Tiếng Anh bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 4758/QĐ-T01-NNTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Học viện ANND)
  • Tiếng Anh bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chương trình Khung đào tạo Tiếng Anh bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 4759/QĐ-T01-NNTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Học viện ANND)
  • Tiếng Anh bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chương trình Khung đào tạo Tiếng Anh bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 4760/QĐ-T01-NNTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Học viện ANND)
 1. Các chương trình tin học bản quyền, đã, đang vận hành đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ
  • Chương trình bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 7147/QĐ-T01-NN-TH ngày 7/12/2020 của Giám đốc Học viện ANND;
  • Chương trình bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao ban hành kèm theo Quyết định số 7148/QĐ-T01-NN-TH ngày 7/12/2020 của Giám đốc Học viện ANND;

Các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học được xây dựng và ban hành dựa trên các văn bản pháp lý và đảm bảo các yêu cầu: (1) Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2) Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03 /2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông. Quá trình xây dựng, ban hành Chương trình đào tạo đảm bảo các quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCA ngày 7/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn tài liệu giáo trình dạy học trong CAND.

 1. Kinh nghiệm giáo dục đào tạo

Trung tâm NN-TH được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 1997 theo Quyết định số 203/QĐ-BNV (X13) của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công an). Qua nhiều thời kỳ biến động và phát triển, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Học viện An ninh nhân dân được tái thành lập theo Quyết định số 1488/QĐ-BCA, ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an. Triển khai Đề án kiện toàn các Học viện, trường CAND theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, ngày 20/11/2020 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 9741/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm NN-TH thuộc Học viện ANND

Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong nhiều năm qua, Trung tâm NN-TH đã triển khai đào tạo bồi dưỡng và tổ chức thi, cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) và tin học cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ CAND và đáp ứng nhu cầu học, thi ngoài xã hội, đóng góp khoản ngân sách đáng kể. Nhờ việc coi trọng chất lượng đào tạo, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên, Trung tâm luôn nhận được sự tin tưởng của xã hội và sự đánh giá cao của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương. Tháng 12/2019, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Học viện ANND vinh dự là đơn vị thứ 10 trong cả nướcvà là đơn vị duy nhất trong CAND, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trung tâm NN-TH đã tham gia thực hiện nhiều chương trình đào tạo bồi dưỡng, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tin học cho các đối tác lớn ở cả trong và ngoài lực lượng CAND, ở hầu khắp Công an các đơn vị địa phương, các Bệnh viện và Bộ, Ban Ngành khác. Trung tâm NN-TH có đủ năng lực để thực hiện theo các quy trình, quy định về đấu thầu dịch vụ đào tạo bồi dưỡng của Nhà nước.

 1. Điều kiện cơ sở vật chất

a, Cơ sở vật chất phục vụ học và thi ngoại ngữ/tin học hiện đại chuẩn Quốc gia, môi trường sư phạm đảm bảo an ninh an toàn cho các kỳ thi.

Trung tâm NN-TH là một đơn vị trực thuộc Học viện ANND, một  cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an đồng thời là một trong 09 cơ sở đào tạo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư trọng điểm về an ninh, an toàn thông tin (Quyết định 99/TTg ngày 14/1/2014), do đó, trong những năm qua, Học viện luôn được nhận được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và của Bộ Công an, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu và học tập nói chung, học và thi tiếng Anh nói riêng cơ bản đảm bảo sự đồng bộ, hiện đại và hiệu quả

Trung tâm NN-TH hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống cơ sở vật chất trong Học viện với hơn 50 phòng học, phòng thi được trang bị quy mô từ 30 đến 100 bàn ghế/phòng, đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh theo quy định; trong mỗi phòng được trang thiết bị đầy đủ: hệ thống âm thanh loa, micro, đài cassette, đầu đĩa video; ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, bảng tương tác, bảng từ, camera giám sát; đồng hồ, chuông giờ… Tòa nhà giảng đường có hệ thống kiểm soát an ninh tầng, hành lang; hệ thống phòng, chống cháy nổ, thoát hiểm đảm bảo khu vực thi an ninh, an toàn tuyệt đối.

Tại mỗi khu giảng đường đều bố trí phòng làm việc, chỉ đạo của Hội đồng thi, giám sát thi, trực thi và công tác giao nhận đề thi, bài thi. Đơn vị đầu  mối tổ chức thi đánh giá chuẩn bị tủ, hòm sắt, vali có khoá chắc chắn để bảo quản đề thi và bài thi an toàn, bảo mật đúng theo quy định.

Để đảm bảo an toàn, bảo mật trong công tác tổ chức thi, khâu làm đề thi được Học viện đặc biệt chú trọng. Học viện bố trí hẳn một khu vực riêng làm đề thi, được trang bị đầy đủ máy photo siêu tốc chất lượng cao, máy quét ảnh, văn bản; máy hủy tài liệu, máy vi tính không kết nối internet, các thiết bị bên ngoài phục vụ cho công tác làm đề thi, nhân bản, in ấn đề thi theo đúng quy định. để phục vụ cho công tác làm đề thi, in ấn đề thi và chấm thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khu vực này tách biệt với khu vực làm việc của nhà trường, có cửa sắt khóa cẩn thận, có dán niêm phong, có biển cấm “Không phận sự miễn vào” trước cửa ra vào. Tại mỗi phòng chuyên dụng có lắp đặt hệ thống camera giám sát. Hệ thống của sổ và cửa ra vào được niêm phong, có chữ ký.

Phòng làm đề được trang bị đầy đủ máy vi tính không có kết nối dữ liệu với các thiết bị bên ngoài. Phòng in ấn có đủ máy photo siêu tốc và bàn ghế để các cán bộ tác nghiệp. Toàn bộ khu vực làm đề thi không có kết nối internet.

Ngay tại Tòa nhà Trung tâm khu vực thi ngoại ngữ cũng được trang bị hệ thống kiểm soát an ninh toàn khu vực, hành lang, tầng hầm; hệ thống điện, nguồn điện dự phòng, các thiết bị phụ trợ đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ tổ chức thi đánh giá trên máy tính; hệ thống phòng, chống cháy nổ, thoát hiểm đảm bảo khu vực thi an ninh, an toàn.

b, Hệ thống máy tính, máy chủ, điện tại các phòng học, thi ngoại ngữ

Với các phòng máy tính được trang bị cấu hình mạnh, đầy đủ các phương tiện nghe, nhìn, được kết nối mạng LAN, hệ thống máy chủ đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập, thực hành và đáp ứng các yêu cầu thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy tính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

+ Các phòng học và thi ngoại ngữ/tin học cách âm với môi trường bên ngoài, được trang bị từ 30 đến 50 máy tính riêng biệt, có vách ngăn đạt chuẩn (độ cao và khoảng cách) giữa các thí sinh; hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, điều hòa nhiệt độ hai chiều cùng hệ thống camera 360 độ phục vụ giám sát, ghi toàn bộ diễn biến của cả phòng thi liên tục trong suốt thời gian thi.

+ Tại các phòng thi ngoại ngữ/tin học đều được trang bị hệ thống phát âm thanh chuẩn qua loa hoặc tai nghe trực tiếp/bluetooth; có các thiết bị ghi âm, ghi hình chất lượng cao;

+ Các thí sinh làm bài thi trên phần mềm chuyên dụng kết nối mạng LAN, được quản trị bằng hệ thống máy chủ đảm bảo tính công bằng, khách quan, an toàn và bảo mật cao;

Thông qua các dự án đầu tư trang thiết bị giảng dạy ngoại ngữ, tin học và trang bị hệ thống máy chủ, phòng học thông minh… của Bộ Công an và Bộ Thông tin truyền thông, Trung tâm NN-TH đã được trang bị hệ thống máy chủ mạnh với các thiết bị lưu trữ và bảo mật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, băng thông cho các kỳ thi có số lượng sử dụng đồng thời lớn. Theo đó, để chịu tải lớn và đảm bảo an ninh mạng cũng như để có thể khôi phục nhanh khi có sự cố, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tải và sử dụng tường lửa để tách biệt khu vực DMZ, hệ thống lưu trữ dự phòng và cơ sở dữ liệu. Toàn bộ hệ thống kết nối mạng các phòng thi đến phòng máy chủ đều sử dụng cáp quang.

 1. Năng lực tài chính

Trung tâm NN-TH là đơn vị sự nghiệp công lập có thu Loại I trong CAND. Nguồn vốn hoạt động của Trung tâm bao gồm các nguồn từ (1) Ngân sách Nhà nước; (2) Nguồn thu từ hoạt động đào tạo, dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao; (3) vốn huy động theo quy định của pháp luật và (4) Giá trị tài sản nhà đất, trang thiết bị, phương tiện, vật tư được Học viện ANND giao quản lý, sử dụng và tài sản do Trung tâm tự trang bị.

Hiện nay, Trung tâm NN-TH tự chủ hoàn toàn các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư. Lợi nhuận dòng trong các năm gần đây luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, mức tự ĐBKP = 144% trong các năm năm 2017, 2018, 2019, 2020 luôn đạt ở 120-150%. Doanh thu các năm đều trên 20 tỷ đồng.

Trung tâm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của Nhà nước, của Bộ Công an với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước qua các năm.