THÔNG BÁO: Danh sách phân theo lớp, lịch học, thi của học viên cao học học viện KHXH năm 2021

I, DANH SÁCH THEO LỚP

1, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Đà Nẵng – Lớp 1  TẢI VỀ

2, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Đà Nẵng – Lớp 2  TẢI VỀ

3, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 1  TẢI VỀ

4, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 2  TẢI VỀ

5, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 3  TẢI VỀ

6, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 4  TẢI VỀ

7, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 5  TẢI VỀ

8, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Hà Nội – Lớp 6  TẢI VỀ

9, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Tây Nguyên – Lớp 1  TẢI VỀ

10, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối Tây Nguyên – Lớp 2  TẢI VỀ

11, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 1  TẢI VỀ

12, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 2  TẢI VỀ

13, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 3  TẢI VỀ

14, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 4  TẢI VỀ

15, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 5  TẢI VỀ

16, Danh sách đào tạo tiếng Anh trình độ B1 (CEFR) trực tuyến – 9/2021 khối TP. Hồ Chí Minh – Lớp 6  TẢI VỀ

II, LỊCH HỌC

1, Lịch giảng dậy học phần tiếng Anh TẢI VỀ

2, Lịch giảng dạy học phần tiếng Pháp TẢI VỀ

 

Tham gia bình luận:

Lịch học và thi Liên hệ Đăng ký học